หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะการการและผู้บริหาร


ชื่อ-นามสกุล
นายพชร ยุติธรรมดำรง
ตำแหน่ง
• ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
ได้รับการแต่งตั้ง
• พ.ศ.2558
คุณวุฒิการศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• นิติศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วปรอ. รุ่น 399
• ประกาศนียบัตร วิทยาลัยการทัพเรือ
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 55/2549
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 22/2551
• หลักสูตร Public Director Certification Program จาก Public Director Institute
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
พ.ศ.2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการบริหารสินทรัพย์/ กรรมการ/
คณะกรรมการกฤษฏีกา
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
พ.ศ.2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แมจิก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
พ.ศ.2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด
พ.ศ.2552-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2552-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด
พ.ศ.2548-2553 ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
อดีต อัยการสูงสุด/ รองอัยการสูงสุด สำนักอัยการสูงสุด
อดีต สมาชิกสภาเนติบัญญัติแห่งชาติ กรรมการ
อดีต กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
อดีต กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี ไม่มี ไม่มี


ชื่อ-นามสกุล
ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ
ตำแหน่ง
• กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ได้รับการแต่งตั้ง
• พ.ศ.2538
คุณวุฒิการศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• KENT STATE UNIVERSITY สหรัฐอเมริกา
• ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
พ.ศ.2538–ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2557–ปัจจุบัน ประธานสภากรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2543-2545 ปลัดกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2533-2543 รองปลัดกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2529 ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคมและผู้แถลงข่าว กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี ไม่มี ไม่มี


ชื่อ-นามสกุล
นายสมพร เวชพาณิชย์
ตำแหน่ง
• กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ
ได้รับการแต่งตั้ง
• พ.ศ.2548
คุณวุฒิการศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Middle Tennessee State University
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
พ.ศ.2548-ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2552-ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2547-ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.ซี. ยูเนี่ยน โกลบอล จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2535-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท โอเชี่ยน ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2532-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ธนิยะ พลาซ่า จำกัด
พ.ศ.2531-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค วี เอส เมนเนจเม้นท์ จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี ไม่มี ไม่มี


ชื่อ-นามสกุล
นายปรีชา ถิรกิจพงศ์
ตำแหน่ง
• กรรมการ/ กรรมการผู้อำนวยการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ได้รับการแต่งตั้ง
• พ.ศ.2537
คุณวุฒิการศึกษา
• บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
พ.ศ.2537-ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการผู้อำนวยการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2557-ปัจจุบัน กรรมการคณะกรรมการจัดการ บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2556-ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2552-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี ไม่มี ไม่มี


ชื่อ-นามสกุล
รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์
ตำแหน่ง
• กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ได้รับการแต่งตั้ง
• พ.ศ.2551
คุณวุฒิการศึกษา
• วิศวกรรมบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
• วิศวกรรมมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
• วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
พ.ศ.2551-ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท BC Cartering จำกัด
พ.ศ.2549-2551 ที่ปรึกษา บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2540-2544 กรรมการบริหาร บริษัท จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน้ำ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2528-2532 รองประธานกรรมการ บริษัท อมรพันธ์นคร-สวนสยาม จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี ไม่มี ไม่มี


ชื่อ-นามสกุล
นางสาวทิพาพร อัศวโสติ์
ตำแหน่ง
• กรรมการ
ได้รับการแต่งตั้ง
• พ.ศ.2537
คุณวุฒิการศึกษา
• S.T. Johns College of Commerce
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
พ.ศ.2537–ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
0.65% ไม่มี ไม่มี


ชื่อ-นามสกุล
นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล
ตำแหน่ง
• กรรมการ
ได้รับการแต่งตั้ง
• พ.ศ.2558
คุณวุฒิการศึกษา
• ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• รัฐศาสตร์มหาบัญฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหงง
• ปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• หลักสูตร ปปร.รุ่น 11 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร วปอ. รุ่น 5020 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตร นยปส.รุ่น 1 สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
• หลักสูตร บยส.รุ่น 16 วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานตุลาการศาลยุติธรรม
• หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” รุ่น 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• มหานคร รุ่นที่ 3 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง
• พ.ต.ส. รุ่นที่ 5 หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน คณะกรรมการกลั่นกรองงานด้านกฏกมายและติดตามการบริหารราชการแผ่นดินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม
(พลเอกประยุทย์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
กรุงเทพมหานคร
ปัจจุบัน คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
(พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา)
กรุงเทพมหานคร
ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริการ บริษัท ภูเก็ตไอแลนด์ มารีน่า จำกัด
พ.ศ.2556 สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (แบบบัญชีรายชื่อ) กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2554-2555 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายธีระ วงศ์สมุทร)
กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2551-2554 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
(พลตรีสนั่น ขจรประสาสน์)
กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2553 ประธานกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
พ.ศ.2551-2554 กรรมการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
พ.ศ.2551-2554 กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
พ.ศ.2550-2551 ผู้จัดหาพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จังหวัดเชียงใหม่
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี ไม่มี ไม่มี


ชื่อ-นามสกุล
นายสมชาย เลิศวิริยจิตต์
ตำแหน่ง
• กรรมการ/ เลขานุการบริษัท
ได้รับการแต่งตั้ง
• พ.ศ.2554
คุณวุฒิการศึกษา
• นิติศาสตร์บัณฑิต เนติบัณฑิตไทย
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
พ.ศ.2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน กรรมการ/ เลขานุการบริษัท บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2540-2554 ที่ปรึกษา บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี ไม่มี ไม่มี