หน้าหลัก > ข่าวสารผู้ถือหุ้น

ข่าวสารผู้ถือหุ้น

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ฉบับภาษาไทยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ฉบับภาษาอังกฤษประวัติกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ประจำปี 2562ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะ) ประจำปี 2562
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชืญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560Resolution of AGM 2017หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (ภาษาไทย)หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (ภาษาอังกฤษ)ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (ภาษาไทย)หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (ภาษาอังกฤษ)ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น
แบบขอรับรายงานประจำปีในรูปเล่มหนังสือข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นเอกสารและหลักฐานของผู้เข้าร่วมประชุมขั้นตอนการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหนังสือมอบฉันทะ กหนังสือมอบฉันทะ ขหนังสือมอบฉันทะ คสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนิยามกรรมการอิสระคำชี้แจงวิธีกำรมอบฉันทะ ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
การถือครองหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 มกราคม 2558รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 มกราคม 2559รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 มกราคม 2560การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม ประจำปี 2560การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ประจำปี 2560รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 มกราคม 2561รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 มกราคม 2562
วีดีโอ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วีดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558วีดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560วีดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561วีดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
สารจากคณะกรรมการ
สารจากประธานกรรมการสารจากคณะกรรมการตรวจสอบสารจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน