หน้าหลัก > ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

November 2017

03.11.2017
การอบรมอพยพหนีไฟ บมจ. ปรีชากรุ๊ป ณ อาคารปรีชากรุ๊ป วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

July 2017

07.07.2017
รายงานผลการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนา เรื่องนโยบายและแนวทางการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น (ของประเทศในภาพรวม)

เรื่องนโยบายและแนวทางการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น (ของประเทศในภาพรวม)

07.07.2017
รายงานผลการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนา

เรื่อง นโยบายและแนวทางการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น (ของประเทศในภาพรวม)

07.07.2017
รายงานการจัดกิจกรรม CSR ประจำปี 2560

January 2017

31.01.2017
แผนการฝกอบรม/สัมมนา ประจําป 2560