หน้าหลัก > ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

Page 1/4

June 2019

17.06.2019
ตรวจสุขภาพพนักงาน บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) วันที่ 14 มิถุนายน 2562

May 2018

18.05.2018
ตรวจสุขภาพพนักงาน บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) วันที่ 18 พฤษภาคม 2561

August 2017

22.08.2017
โครงการ Green Office สำนักงานสีเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บมจ. ปรีชากรุ๊ป วันที่ 22 สิงหาคม 2560

July 2017

07.07.2017
กิจกรรมมิตรสัมพันธ์

กิจกรรมมิตรสัมพันธ์ #เรื่องหลักการทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) วันที่ 7 กรกฎาคม 2560

07.07.2017
กิจกรรมสัมมนา บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กิจกรรมสัมมนา หัวข้อที่ 1 เรื่องนโยบายและแนวทางการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น ( ของประเทศในภาพรวม ) #โดยวิทยากร รศ.ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์ หัวข้อที่ 2 เรื่องทิศทางการดำเนินงานของบริษัทในช่วงครึ่งปีหลัง #โดยวิทยากร คุณพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ หัวข้อที่ 3 เรื่องการปลูกจิตสำนึกรักองค์กร #โดยวิทยากร คุณอนิรุทธิ์ รูจีพัน...

Page 1/4