หน้าหลัก > ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา


บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) "หมู่บ้านปรีชา" กำลังขยายโครงการอย่าง ต่อเนื่อง ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด บริษัทฯ มีความประสงค์รับสมัครบุคลากร
ที่มีความสามารถ และประสบการณ์ เข้าร่วมงานในตำแหน่งต่อไปนี้ คือ (สำนักงานใหญ่ทำงานวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลาทำงาน 08.00 – 17.00 น.)

บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 1919 อาคารปรีชากรุ๊ป ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ : 02 7228855 ต่อ 5003
แฟกซ์ : 02 7228844
ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
อี-เมล์ : napakaorn.k@preecha.com , hr@preecha.com

JOB TITLE
POSTED
1. QS / Senior QS / Cost control (1 ตำแหน่ง)
2018-12-25
วัตถุประสงค์ (Job Purpose)
กำกับ บริหารจัดการ และควบคุมปริมาณงาน และความเรียบร้อยของงานก่อสร้าง และงานตกแต่งภายในของผู้รับเหมาและ จัดทำระเบียบขั้นตอนในการดำเนินงานก่อสร้างทั้งหมด เพื่อส่งเสริมให้งานมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และนโยบายหลักของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)
1. Provide leadership and guidance to the Quantity Surveying (QS) / Cost Engineering team, ensuring excellence and quality work in all projects from inception through to completion
2. Provide Cost and estimated budget for projects
3. Cost control for projects
4. Management of technical and operational aspects of projects
5. Provide Bill of Qualities ( BOQ ) and coordinate with procurement team to check and negotiate with all vendors
6. Management and administration of projects
7. Updating and maintaining the Standard Documents and maintain ISO procedure and requirements
8. Commercial responsibilities
9. Identify and actively pursue business opportunities
10. Initiates and maintains strong relationship with Clients, Consultants and Contractors
11. Marketing and procurement of project assignments
12. Program objectives and requirements, organizing programmes and projects and developing standards and guides for diverse activities
13. Proven track record in building strong backlog/pipeline of future work
14. Anticipates future trends and adapts the business to maximize profitability
15. Other assigned responsibilities

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specifications)
- Bachelor's Degree Civil Engineering
- At least 8 years working experience (Construction Management)

คุณสมบัติอื่นๆ (Other)
- Bachelor degree in Engineering or related, appropriate real estate
- Degree in Building / Quantity Surveying or equivalent qualification
- 8 years of working experience encompassing both pre and post contract in cost consultancy environment supporting building projects
- Thailand QS experience and knowledge of Thailand construction laws and regulations would be a strong advantage
- Recognized QS Certification like AIQS, RICS, etc. is essential
2. ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมก่อสร้าง (1 ตำแหน่ง)
2018-12-25
วัตถุประสงค์ (Job Purpose)
กำกับ บริหารจัดการ และควบคุมปริมาณงาน และความเรียบร้อยของงานก่อสร้าง และงานตกแต่งภายในของผู้รับเหมาและ จัดทำระเบียบขั้นตอนในการดำเนินงานก่อสร้างทั้งหมด เพื่อส่งเสริมให้งานมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และนโยบายหลักของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)
1. วางแผน กำกับ และบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง
2. กำหนดนโยบาย วางแผนงาน และบริหารงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด
3. ดำเนินการ ร่วมกับฝ่ายจัดซื้อ หาผู้รับเหมาต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมกับความต้องการของบริษัทฯเข้ามาประมูลงาน และประกวดราคา และ ประมาณราคากลาง ในการจัดทำงบประมาณก่อสร้างให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับผู้รับเหมา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
4. ควบคุม ดูแล และตรวจสอบปริมาณ คุณภาพ ความเรียบร้อย และความถูกต้องของงานก่อสร้าง และให้ ผู้รับเหมาดำเนินงานและแก้ไขงานให้ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรและสภาวการณ์ปัจจุบัน
5. ติดตาม ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหางานก่อสร้าง อาทิเช่น ปัญหาด้านงานก่อสร้าง ปัญหาเกี่ยวกับผู้รับเหมา และปัญหาเรื่องบุคลากร เป็นต้น
6. ปรับแผนงาน และควบคุมแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนงานการขาย และการตลาด
7. ตรวจสอบขออนุมัติตัวอย่างวัสดุ ก่อสร้าง ตกแต่ง และพิจารณาการเบิกจ่ายเงิน และวัสดุอุปกรณ์การ ก่อสร้างของผู้รับเหมา และเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้การดำเนินงานมีความคล่องตัว และ สะดวกรวดเร็วมากขึ้น
8. ประสานงานก่อสร้างกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ และหน่วยธุรกิจต่าง ๆ เพื่อ สนับสนุนให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและทันเวลา
9. ควบคุมดูแลบุคลากรในฝ่ายก่อสร้างให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่ในระเบียบปฏิบัติของทางบริษัทฯ
10. ดูแลรับผิดชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยภายในโครงการต่างๆของ บริษัทฯ
11. เข้าร่วมประชุม และจัดทำรายงานความคืบหน้าเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารโครงการตามวัน และเวลาที่บริษัทฯ กำหนด
12. ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนให้เกิดยอดโอน
13. ร่วมกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ของสายงาน และร่วมกำหนดรูปแบบของโครงการต่างๆ ภายใต้สายงาน ให้มีความสอดคล้องกับแผนธุรกิจ
14. บริหารจัดการข้อร้องเรียน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
15. ร่วมในการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง รักษาและแก้ไขภาพลักษณ์โครงการ
16. ศึกษา และติดตามเทคโนโลยี องค์ความรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง เพื่อ นำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
17. ศึกษา และวิเคราะห์โครงการใหม่ๆ นำเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specifications)
- เพศชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
- ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
- มีประสบการณ์การบริหารงานก่อสร้าง 10 ปี ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ งานโครงการหมู่บ้านจัดสรร Land and property development, New project construction
- มีภาวะการเป็นผู้นำ และมีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานโครงการก่อสร้าง
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ส.ย. หรือ ว.ย. จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติอื่นๆ (Other)
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office AutoCAD มีความขยันและอดทน ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
3. โฟร์แมน (1 ตำแหน่ง)
2017-11-30
วัตถุประสงค์ (Job Purpose)
รับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาหน้างานให้กับผู้รับเหมา ทั้งนี้เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)
1. ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา
2. ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
3. ควบคุมการใช้วัสดุและอุปกรณ์หน้างาน
4. ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ
5. จัดระเบียบการวางวัสดุ ดูแลความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
6. ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานก่อสร้างให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทได้กำหนดให้
7. ตรวจรับมอบบ้านกับลูกค้าเพื่อส่งมอบให้ลูกค้าหลังเก็บงาน Defect
8. ติดตามงานซ่อมในประกันหลังโอนให้ลูกค้า
9. ตรวจสอบแนวเขตที่ดินของโครงการ
10. บังคับใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล
11. ตรวจสอบจุดที่อาจจะก่อให้เกิดอันตราย
12. อบรมการปฏิบัติงาน (เทคนิคการก่อสร้าง) ให้กับผู้รับเหมา
13. ติดตามผลการฝึกอบรม และประเมินการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา
14. ประชุม / ให้คำปรึกษาแก่ผู้รับเหมา

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specifications)
- เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- ปวส. สาขาโยธา
- มีประสบการณ์ในการสร้างโครงการหมู่บ้านอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
- สามารถควบคุมผู้รับเหมาและคนงานได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติอื่นๆ (Other)
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office AutoCAD มีความขยันและอดทน ทำงานภายใต้แรงกดดันได้